Projekto pavadinimas:

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projektą ,,Veiksmingi socialinės ir darbinės (re)integracijos sprendimai: esu, galiu ir noriu dirbti“.

Šio projekto tikslas – integruoti socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis į darbo rinką. Šiam tikslui pasiekti numatyta taikyti socialinio, psichologinio ir darbinio įgalinimo (socialinės intervencijos priemonių) programą, kuri sudaryta iš 3 dalių:
1. Socialinė reabilitacija;
2. Profesinė reabilitacija;
3. Darbinė integracija.
Projektu bus siekiama reikšmingų ir kokybinių tikslinės grupės asmenų vertybinių ir gyvenimo pokyčių: socialinės atsakomybės, socialinio ir ekonominio savarankiškumo, nuolatinės darbinės veiklos, bendruomeniškumo ir pilietiškumo. Socialinių ir darbinių įgūdžių formavimo programa bus siekiama užpildyti socialinių ir darbinių kompetencijų spragas.

Projekto tikslinės grupės
Į projekto socialinio, psichologinio ir darbinio poveikio priemonių (re)integracijos) programą bus įtrauktos 2 klientų grupės:
• Socialinės rizikos šeimos (asmenys nuo 16 m. amžiaus ir vyresni);
• Neįgalieji: suaugusieji, turintys jutiminę (klausos), fizinę, psichinę ir nežymią protinę negalią.

Pagrindinės projekto veiklos
Projekto metu bus įgyvendintos šešios 6 mėn. arba iki 9 mėn. trukmės programos. Projekte numatytos šios veiklos:
• Asmens poreikių vertinimo veikla;
• Individualaus ir grupinio motyvavimo veikla;
• Asmens socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių palaikymo bei atkūrimo veikla;
• Pagalbos sau grupių organizavimo veikla;
• Profesinių ir darbinių poreikių, gebėjimų ir galimybių vertinimo veikla;
• Profesinio ir darbinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo veikla;
• Bendrųjų įgūdžių didinimo arba atkūrimo veikla;
• Darbinių įgūdžių formavimo, didinimo arba atkūrimo veikla;
• Profesinio mokymo (profesijos įsigijimo) veikla;
• Mokomosios darbinės praktikos veikla;
• Darbinės integracijos (įsidarbinimo) tarpininkavimo, stebėsenos ir palaikymo (dirbant) veikla.

Numatomi projekto rezultatai
• Projekto metu 108 projekto dalyviai įgis socialinių, psichologinių ir darbinių savarankiškumo įgūdžių, įgalinančių aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir darbo rinkoje.
• 12 projekto dalyvių bus nukreipti į profesinį mokymą ir tokiu būdu įgis specialybę.
• Projekto metu bus įdarbinta ne mažiau kaip 30 tikslinės grupės narių.

Projekto vykdymo laikotarpis:
2012-02-27 - 2015-02-26