Projekto pavadinimas:
Nauji profesinio orientavimo įgūdžiai atsižvelgiant į darbo rinkos restruktūrizaciją ir naujų darbo vietų kūrimąsi (Skills4jobs)

Projekto numeris: VS/2013/0572

Programa:
ES programa “PROGRESS”: Apibusis mokymasis ES sektoriaus, įgūdžių konsultavimo ir restruktūrizacijos srityse

Projekto santrauka:
Įdėmiai susipažinus su Komisijos siūlomomis priemonėmis geresniam bendradarbiavimui įdarbinant: „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“ (COM(2012) 173 galutinė) bei pateikta informacija Žaliojoje knygoje „Restruktūrizavimas ir numatomi pokyčiai: ko išmokta per naujausią darbo patirtį? (COM)2012) 7 galutinė), mes nutarėme, kad šis projektas, kartu su kitomis iniciatyvomis, gali aktyviai prisidėti prie priemonių plėtros, kuriomis skatinama ir siekiama darbo rinkos restruktūrizavimo. Tai bus pasiekta papildant ar net iš esmės pakeičiant darbo rinkos profesinio konsultanto turimus įgūdžius naujesniais ir pažangesniais, kuriuos galima apibrėžti kaip „pokyčių veiksnius“.
Šiais laikais, kvalifikuotas konsultantas susiduria su sudėtinga užduotimi – konsultuoti žmones dėl neužtikrintos, nenuspėjamos ir nežinomos ateities. Dėl šių priežasčių, šis specialistas turi būti susipažinęs su socialine-ekonomine padėtimi, taip pat turi tobulinti savo kompetencijas ir įgūdžius. To reikalaujama siekiant, kad jie gebėtų prisitaikyti prie greitų pokyčių bei suteikti lanksčius, asmeninius ir tinkamus atsakymus, siekiant:

- Prisidėti prie konkurencingumą keliančių iššūkių: konsultantas suteiks pagalbą įmonėms, pasiūlydamas joms naudingą informaciją, padedančią prisitaikyti prie  esamos ekonominės situacijos;
- Prisidėti prie įmonės prisitaikymo ir darbuotojų įsidarbinimo iššūkių:
o Numatyti darbo rinkoje atsirandantį tam tikrų kompetencijų poreikį ir naujas galimybes;
o Suteikti labiausiai tinkamus mokymus ir kompetencijas, siekiant užtikrinti, kad įmonės turėtų kvalifikuotą darbo jėgą.
- Prisidėti prie bendradarbiavimo tarp įmonių, vietinės valdžios institucijų ir kitų vietinių objektų, palaikančiais ryšį su mokymo paslaugų teikėjais. Konsultantas šiuo atveju yra,  jungiamasis elementas, kuris numato restruktūrizavimo procesus.

Norint tai pasiekti, partneriai parengs lyginamąjį tyrimą, kuriame bus išskiriami nauji įgūdžiai ir kompetencijos reikalingos pagerinti konsultavimo paslaugas. Tyrimo rezultatai bus viešinami per įvairias sklaidos veiklas projekto partnerių šalyse ir galiausiai Briuselyje bei Europos Sąjungos institucijose galutinės konferencijos metu.

Pagrindinis projekto Skills4jobs tikslas – prisidėti prie profesinio orientavimo konsultanto profilio restruktūrizavimo, apibrėžti naujus įgūdžius, kompetencijas bei užduotis, kurių reikia priimant visuomenės ir įdarbinimo iššūkius. Dėka to, bus pasiekti šie tikslai:
- Prisidėti prie Europos komisijos keliamų restruktūrizavimo priemonių sklaidos, kuriose atsižvelgiant į Europos Sąjungos įdarbinimo strategiją, apibrėžiama įdarbinimo situacija bei ateities perspektyvos.
- Restruktūrizuoti profesinio konsultanto kompetencijas, siekiant sutelkti bendram darbui įmones, visuomenės veikėjus, valdžios institucijas bei mokymo centrus dabartinėje socialinėje ir ekonominėje situacijoje.
- Prisidėti prie nuostatų apibrėžimo ir konsultanto funkcijų atnaujinimo (tiek švietimo, tiek darbo srityse), identifikuojant naujus įgūdžius ir kompetencijas.
- Prisidėti prie valstybinių įdarbinimo tarnybų teikiamų pagrindinių paslaugų apibrėžimo atnaujinimo per darbo orientavimo atstovų naujų įgūdžių specifikaciją.
- Prisidėti prie darbo jėgos (sektorių ir įmonių) perorientavimo link tvaresnių ir tobulėjančių veiklų, pavyzdžiui: ekologiška ekonomika, sveikata, IRT.
- Prisidėti prie socialiai pažeidžiamų grupių (jaunuoliai, moterys, žemos kvalifikacijos darbuotojai, mažumos, pagyvenę darbuotojai...) gerovės puoselėjimo.
- Skatinti informacijos sklaidą ir keistis profesinio orientavimo patirtimis tiek Europos (EUROGUIDANCE, E.L.G.P.N., CEDEFOP, EUROFOUND, Europos Vadybos Taryba Sektoriaus Pajėgumo klausimais ...), tiek  nacionaliniu (Lietuvos darbo birža) lygiu.

Projekto partneriai:
- UGT (Ispanija) projekto koordinatorius
- Southampton‘o miesto taryba (Jungtinė Karalystė)
- Sardinijos autonominio regiono regioninė įdarbinimo agentūra  (Italija)
- VšĮ Socialinių inovacijų centras (Lietuva)
- IEBA (Portugalija)

Projekto vykdymo laikotarpis:
2014 m. Sausis –  Gruodis